சக்தி வழிபாட்டில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக உள்ளது. மகாமேருவின் சமப்படுத்தப்பட்ட வடிவமே ஸ்ரீ சக்கரம். ஸ்ரீ சக்கரம்

Home/Products tagged “சக்தி வழிபாட்டில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக உள்ளது. மகாமேருவின் சமப்படுத்தப்பட்ட வடிவமே ஸ்ரீ சக்கரம். ஸ்ரீ சக்கரம்”

Showing the single result

Sort by:
Back to Top