அமாவாசை (முன்னோர் வழிபாடு செய்த பிறகு) நாட்களில் வழிபட வேண்டும். சக்தி கொடுக்கும் ஸ்ரீ சக்கர வழிபாடு செய்வது சகல சக்தியைக் கொடுக்கும்.

Home/Products tagged “அமாவாசை (முன்னோர் வழிபாடு செய்த பிறகு) நாட்களில் வழிபட வேண்டும். சக்தி கொடுக்கும் ஸ்ரீ சக்கர வழிபாடு செய்வது சகல சக்தியைக் கொடுக்கும்.”

Showing the single result

Sort by:
Back to Top